Натуралистическа теория за кредита

Сред недостатъците на тази теория е известното неразбиране на ролята на кредита и на банките

21:08, 04 Август, 2017 0 коментара

Основни представители на Натуралистическата теория за кредита са двамата т. нар. класици на политическата икономия видните британски учени Адам Смит и Давид Рикардо. По-късни представители на тази теория са редица икономисти от т. нар. Историческа школа от Германия и Австрия, френските икономисти Жан Батист Сей и Ф. Бастия и американския Д. Мак-Кулох. Основните теоретични постановки на тази теория за кредита се свеждат до:
— обект на кредит са само натуралните богатства, а не и паричните
авоари и наличните пари;
кредити може да се определи като движение на натуралните блага и затова само е способ за преразпределение на материалните ценност.
Ето защо може да се определи, че само заемният капитал може да се отъждестви с действителния капитал, а движението на заемния капитал съвпада с движението на производствения капитал;
— банките са само скромни посредници, доколкото кредити играе
пасивна роля.
Предвид визираните основни постановки на „Натуралистичната теория за кредита” може да се направи изводи, че не се дооценява процесът на кръгооборота на промишления капитал в трите му форми и спецификите на заемния капитал като обособена част от промишления капитал в парична форма (парично изражение). Този извод е една от слабите страни на тази теория за кредита. Вторият момент, който някои автори го оценяват като грешка на авторите на тази теория е, че те определят кредита като способ за преразпределение на материалните ценности в натурална форма, а не като форма на движението на заемния капитал. Третата грешка, която освен в книгата на тези автори е налице и в произведенията на други финансисти
се свежда до нецелесъобразното отъждествяване между заемния и действителния капитал, от което произлиза неправилното схващане на привържениците на тази теория за лихвения процент. Те считат, че лихвеният процент е аисторическа категория и естествена форма на дохода. На четвърто място сред недостатъците на тази теория е известното неразбиране на ролята на кредита и на банките.
Източник: http://invest-news.eu/

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA