Капиталотворческа теория за кредита

Френският утопист Прудон счита, че с безлихвения кредит ще се „излекува" обществото от недъзите му

14:10, 27 Октомври, 2017 0 коментара

Основни представители на „Капиталотворческата теория за кредита“ в т. нар. домонополистически капитализъм са английският финансист Джон Лоу (1671—1729) и английският банкер о-т втората половина на XIX в. Г Маклеод (1821—1902), който може да се причисли към привържениците на т. нар. вулгарна политическа икономия. По-късно в епохата на монополистически капитализъм (деленето на капитализма на домонополистически и монополистически е условно, като разграничителната граница според някои автори е втората половина на ХХ в., а според други края на Първата световна война през 1918 г. и се прави само от последователите на немските икономисти и философи Карл Маркс и Фридрих Енгелс.

Отношение към теориите за кредита има и френският утопист от първата половина на XIX в. Пиер Жозеф Прудон (1809—1865). Според него лихвата и заемният капитал са основните източници на противоречията в тогавашното общество. Прудон счита, че с премахването на лихвения процент ще се премахнат и злините, които съпътстват живота в обществото на Франция от началото на XIX в., в т. ч. и класовото, респективно и имущественото неравенство между неговите членове. Френският утопист счита, че с безлихвения кредит ще се „излекува" обществото от недъзите му. Независимо че в тази теория е налице наивитет и е очевидна нейната утопичност, тя и по-късно през ХХ в. намира поддръжници предимно от по-слабо развити страни, в които има голяма задлъжнялост както между отделните стопански субекти и физически лица в тях, така и на национално ниво, т. е. правителството дължи големи суми на чужди правителства и банки. Във възгледите на никои представители на т. нар. глобализъм, характерен за развитите страни в края
на ХХ и началото на ХХ! в. също са налице подобни реминисценции по отношение на кредита и лихвения процент. Отделни ревностни представители на ислямската, а също и на някои други религии също се обявяват против използването на лихва в кредитните сделки, тъй като смятат, че тя е в колизия с учението на пророка Мохамед.  Тази теория носи и наименование „Експанзионистична теория за Кредита”.

Източник: http://www.doe.bg/krediti/

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA