Инвестиции и направления

Инвестиционната дейност е част от стопанското ежедневие на деловите среди

12:08, 04 Август, 2017 0 коментара

Почти всички инвестиции са мотивирани от идеята за придобиване на повече консумативни блага в бъдеще в сравнение с възможностите за потребление сега. Както персоналните, така и институционалните притежатели на парични капитали преодоляват естествената текуща консумативна нагласа поради оптимистичните очаквания за повишаване на своето бъдещо благосъстояние.
Естествено, инвестициите само предпоставят, без да гарантират превишението на производните икономически изгоди над изразходваните настоящи капиталови ресурси. Това налага особено прецизен подход към процеса на инвестиране и детайлен анализ на финансовите параметри, заложени в инвестиционните програми. Започваме настоящата дискусия с обхвата на инвестициите, принципите на инвестиционния анализ и по-значимите финансови параметри в усилията да положим основите на последващите инвестиционни дебати. Инвестиционната дейност е част от стопанското ежедневие на деловите среди. Както големите капиталови дружества, така и едноличните търговци непрекъснато подлагат на преценки външните конюнктурни колебания и търсят в своите представи най-перспективната сфера за вложение на — свои и/или привлечени. капитали възникващите инвестиционни идеи са достатъчно разнообразни, за да обезсърчат опитите за тяхната подробна класификация. Инвестиционният спектър действително е впечатляващ: от изграждането на масивни заводски корпуси до доставката на дребен стопански инвентар; от стремежа към владеене на крупен пакет акции до скромния банков депозит; от научно-изследователските лаборатории до натрапчивата илюстрована реклама — всички тези дейности не винаги се подчиняват на изисквания за непосредствена, максимално възможна възвръщаемост.
Други сектори на икономиката също, специфицират инвестициите в различни направления. Вложенията в, техническо оборудване или запаси, в научни изследвания или квалификация на персонала се обозначават като реални инвестиции. Покупката на акции, облигации, спестовни сертификати, както и банковите депозити представят финансовите инвестиции. Те могат да се идентифицират и като портфейлни. Между реалните инвестиции и инвестициите с финансов характер не съществуват принципни различия, въпреки ясната им външна разграничимост. Много от подходите и процедурите, предшестващи избора между тях са идентични. Често са сходни мотивите за инвестиране в реалния или финансовия сектор на икономиката. Приликата покрива до- ри крайните финансови ефекти от единия или другия тип инвестиране. Само по-детайлният анализ подчертава специфичните им профили й произтичащите изисквания към тяхната финансова оценка.
Инвестирането в реални активи се счита за производна функция на финансовите инвестиции, а интензитетът на последните символизира цялостното състояние на стопанската конюнктура. Подобна позиция може да намери свои аргументи от макроикономически позиции, но в рамките на отделните фирми е безполезно, дори е безсмислено да се отдават предпочитания на финансовите или реалните инвестиции.
Източник: forex-factor.com

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA