Застраховка Живот спестява налози

Спестовните и рентните застраховки остават доминиращи

19:09, 11 Септември, 2010 1 коментар
застраховка живот
Декларациите за облагане на доходите на физическите лица за 2010 г. трябва да бъдат подадени до 30 април 2011 година. Със сигурност дотогава има доста време. Добре е обаче да знаете, че примерните граждани, които представят справката за доходите си и внесат дължимия данък до 10 февруари, ползват 5% отстъпка от налога. От същия "бонус" могат да се възползват и тези, които до 30 април изпратят по електронен път декларацията си, подписана с електронен подпис. С този факт навярно са запознати всички.
Има обаче и други възможности за спестяване не данъци или поне задълженията ни към държавата да бъдат редуцирани. Оказва се, че освен проявата на филантропски качества, данъчната основа може да бъде намалена, ако имате лични вноски за допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване или получавате премии по договори за застраховка Живот. Разбира се, има ограничения за ползването на тези преференции. Законът казва, че общият размер на инвестициите в споменатите инструменти не трябва да надхвърля 10 на сто от сумата, върху която се дължи налог. Хубавото е, че въвеждането на плоския данък от началото на 2008-а не елиминира тези облекчения и те ще важат и занапред.
Законът обаче предвижда частта от изплатените суми (ренти, откупни стойности или застрахователни суми при изтичане на полиците) по застраховки Живот, за които е ползвано данъчно облекчение, да бъдат облагани с налог. Ставката за тази година е 15 на сто. Толкова е и данъкът, когато застраховка се откупува, преди да е изтекъл срокът й. (Според промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, който влезе в сила от 1 януари, дължимото за придобитите през 2008-а застрахователни суми ще бъде 10 на сто.) Със 7% се облагат сумите, получени след изтичане на застраховка "Живот" със срок над 15 години.
Само че за българите е много характерно следното: нашенецът застрахова първо колата, после дома и чак след това живота си. От доста години директорите на животозастрахователните компании влагат огромен труд и много ресурси, за да променят тази тенденция, която започна да се разчупва едва в последно време. Вероятно недоверието датира още от 1996-1997 г., когато хиперинфлацията буквално унищожи не само депозитите, но и спестовния елемент на застраховките "Живот". В момента обаче животозастраховането преживява разцвет и тази тенденция далеч не се дължи на поредното недоглеждане на законотворците, както това се случи в началото на века. Тогава животозастрахователните компании реализираха огромен растеж на приходите от премии, защото Законът за облагане на доходите на физическите лица позволяваше целият доход да се инвестира в застраховка "Живот" и да не се плаща налог върху него. Сега обаче може да се каже, че ръстът е реален.
През последните години се очертаха няколко тенденции. Спестовните и рентните застраховки остават доминиращи. В края на октомври 2009-а те представляват над 75% от всички закупени полици "Живот". Събраните премии по този вид застраховки през десетте месеца на годината са над 130 млн. лева. При тях е и най-голямото увеличение на приходите - около 54 процента.
Ясно е, че освен защитата в случай на смърт и трайна нетрудоспособност на застрахования класическата смесена полица "Живот" носи и определена доходност под формата на лихва. Тя всъщност идва от инвестирането в различни финансови инструменти на сумата, която остава, след като от застрахователните премии се приспаднат техническите резерви.
За да се гарантира интересът на потребителя обаче в Кодекса за застраховането държавата е определила структурата на вложението. Практиката показва, че резервите се инвестират основно в държавни ценни книжа. Освен че през последните години техният обем е твърде малък, лихвата по тях също намаля чувствително и вече не носи висока печалба на застрахованите. Освен това за потребителя на тази услуга не е много ясно каква част от премията му отива за административни и аквизационни разходи (комисиони на посредниците, разходи за печатане на застрахователни формуляри и рекламни материали) и каква - за резерви.
Ограничената доходност по класическата застраховка "Живот" е основната причина интересът към полиците, свързани с инвестиционни фондове да расте все повече.
Въпреки по-скромния растеж на премийния приход, в сравнение със спестовните застраховки, представителите на бизнеса твърдят, че именно полиците, свързани с инвестиционните фондове, крият потенциала за развитие на бранша. Показва го и фактът, че много от застрахователните компании вече получиха лиценз за този продукт.
При инвестиционните застраховки "Живот" рискът за вложението е изцяло за сметка на клиента. Той взема решение как да бъде инвестирана спестовната част от полицата му, като има право да прави промени през срока на договора. Разбира се, застрахованият е ограничен в рамките на предложените му от застрахователната компания възможности. Печалбата зависи и от процента от премията, която се влага във фондове. Някои застрахователи са го фиксирали още при сключване на застраховката. При други пък процентът се променя с времето, като в началото се заделя повече за покриване на рисковия елемент по полицата, а впоследствие делът на инвестицията нараства. И при тези застраховки Комисията за финансов надзор следи съответния финансов продукт да отговаря на посочените в нормативната уредба условия, но не поставят ограничения за тяхното съотношение.
Първият застраховател, който предложи на пазара полици "Живот", свързани с инвестиционен фонд, бе ДЗИ. Още в началото на 2000 г. компанията предложи застрахователни продукти, обвързани с високодоходни ценни книжа, гарантирани от държавата, и с валутен инвестиционен фонд.
През есента на 2001-ва и "Орел-Живот" получи разрешение от надзора да предлага подобен продукт. В момента приемникът на компанията - "Дженерали Животозастраховане", предлага инвестиране в пет фонда. Един консервативен - "Живот-Гарант", два балансирани - в левове и в щатски долари, и два по-агресивни. От учредяването си през 2002-ра левовият "Живот-Оптима", при който средствата се инвестират в първокласни дългови ценни книжа и в корпоративни ценни книжа, е реализирал доходност от 71.24 процента. За последните дванадесет месеца пък възвръщаемостта на "Живот-Капитал", при който вложенията са в управляващо дружество "БенчМарк Фонд - 2", е 64.85 процента.
ЗАД "Алианц България Живот" предлага по шест фонда в евро и в щатски долари. Фондовете се различават по стратегиите си. Някои са агресивни (инвестира се само в акции), други са по-балансирани (има инвестиции и в облигации и в ДЦК). Освен отделните фондове дружеството има и по три програми (консервативна, балансирана и агресивна) за всяка от валутите. Те са подходящи за клиенти, които търсят готови решения за инвестиционните портфейли, а не искат сами да определят разпределението им.
ЗК "КД Живот" АД, която е дъщерна на словенската финансова група "КД Груп" и е на българския пазар от началото на май, също е възприела подобен подход. Освен в трите фонда "КД Акции България", "КД Облигации България" и "КД Пеликан" нейните клиенти могат да инвестират и в цели инвестиционни пакети, които, според характера на вложенията, отново са определени като консервативен, умерен и балансиран. Според маркетинг директора на ЗК "КД Живот" АД Светозар Костадинов застраховката, обвързана с инвестиционен пакет, осигурява около 12% по-висока застрахователна сума, с 36% по-голямо очаквано обезщетение, а откупната й стойност е с 40% повече в сравнение със спестовната.
Застрахователите обясняват, че гаранции за доходност по застраховката "Живот", свързана с инвестиционен фонд, няма, защото пазарът постоянно се изменя. Те обаче твърдят, че ако човек инвестира по-дълго време, средната доходност по полицата му може да достигне между 10 и 20%, в зависимост от избрания фонд.
Вярно е, че българинът се учи да инвестира, но не може да се отрече, че предпочита да залага на сигурното. Ето защо някои компании пуснаха на пазара нови продукти, които съчетават динамично управление на инвестициите с гарантирана възвръщаемост. Първа "Алианц България Живот" ЗАД пусна на пазара инвестиционен застрахователен продукт с гарантирана доходност. В началото на октомври 2008-а дружеството представи "Алианц Индекс Екстра", при който в края на застрахователния договор потребителят със сигурност получава поне 120% от внесената сума. Минималната премия е 2 хил. евро, а общата стойност на издадените полици е ограничена - до 750 хил. евро. Срокът на застраховката е фиксиран на до десет години, а доходността е обвързана с три индекса - Eurostoxx Total Return Index, при който се инвестира в акции, Iboxx EUR Goverment Total Return Index, свързан с правителствени ценни книжа, и Dow Jones EUR Comodity Total Return Index, при който възвръщаемостта зависи от развитието на пазара на суровини.
Средствата по индексния сертификат на ЗАД "Алианц България Живот" се управляват от "Дрезднер Банк". Преразпределението на инвестициите в трите индекса се прави на всеки три месеца и зависи от развитието им през предходното тримесечие. Застрахователят е предвидил и допълнителен механизъм за минимизиране на загуби. В случай че през един работен ден натрупаната капиталова стойност по инвестицията намалее с повече от 7.5%, всички средства се депозират в брой до следващата дата, на която отново се прави анализ на развитието на индексите и се взема решение как да бъдат разпределени средствата по тях. От дружеството обясниха, че за периода между 1997-а и 2007 г. тази инвестиционна стратегия е постигнала доходност от 230 процента.
Подобни продукти предложиха на пазара и други компании. Такива лимитирани продукти пуснаха ЗПАД "ДЗИ" ("ДЗИ Лидер", който е свързан с дялове от инвестиционен фонд, състоящ се от акции на 30 европейски компании и гарантира на падежната дата 30 септември 2013 г. пълния размер на премията плюс цялата печалба от избраната инвестиционна кошница) и ЗД "КД Живот" АД ("Живот Рента Гарант" със срок 20 години, при който застрахователната премия се инвестира в хеджингови фондове и в дългови ценни книжа).
Дара Христова

Коментари

Много ясно. То и zamunda.net спестява от налози :D
  • Показани 1

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA