Застрахователен договор

13:05, 26 Май, 2011

Договор, по силата на който застрахователят се задължава да поеме определен риск и при настъпване на застрахователно събитие да заплати на застрахования или на трето ползващо се лице застрахователно обезщетение или парична сума.