В София се проведе закриващо събитие по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

17:06, 12 Юни, 2023 0 коментара

На 08.06.2023 г. в зала Опера 2 на „Астория Гранд хотел“ в гр. София Агенция за социално подпомагане проведе закриващо събитие по проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и се реализира в партньорство между Агенция за социално подпомагане и държавните психиатрични болници. Асоциирани партньори са Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

В събитието взеха участие представители на всички партньори и заинтересовани страни по проекта – Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Агенция за социално подпомагане, държавните психиатрични болници, местни власти – кметове и администрация в общини, в които се изграждат социални услуги и в общини, в които се закриват специализирани институции, Национално сдружение на общините, неправителствени организации, осъществяващи дейности в подкрепа на хората с увреждания и подобряване качеството им на живот.

Основната цел на проекта „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ бе подготовка за извеждане и създаване на възможност за независим живот и превенция на институционализацията на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост, настанени в 10 специализирани заведения, определени за закриване, както и на трайно пребиваващи в държавните психиатрични болници по социални индикации. Закрити бяха 5 специализирани институции за пълнолетни лица с психични разстройства, както и 4 институции за пълнолетни лица с умствена изостаналост. Пандемията от Ковид-19 възпрепятства своевременното настаняване на лицата в новите социални услуги, но благодарение на екипната работа на партньорите по проекта бяха закрити следните специализирани институции: домове за пълнолетни лица с психични разстройства – с. Раздол, общ. Струмяни; с. Заберново, общ. Малко Търново; с. Радовци, общ. Дряново; Гара Лакатник, общ. Своге, домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Пчелище, общ. Велико Търново; с. Преколница, общ. Кюстендил.

В рамките на проекта бяха осигурени нови условия на живот на 511 лица. От специализирани институции бяха изведени общо 416 потребители, а от държавните психиатрични болници – 95 пациенти, пребиваващи там по социални индикации. 55 лица с умствени увреждания
бяха изведени от ДПЛУИ – с. Лозево, общ. Шумен и настанени в 4
от новоизградените социални услуги за резидентна грижа.

По време на комуникационната кампания по проекта се организираха и проведоха информационни кампании в 28-те области в страната, организираха се посещения в социални услуги от представители на МТЦП, МЗ, местната власт и се откриха нови социални такива.

При реализирането на проекта бяха създадени четири презентационни филма – гр. Враца, с. Памкучии, общ. Нови пазар, гр. Дряново, гр. Велико Търново, както и кратки анимирани инфографични видеа, които благодарение на регионални медии и онлайн канали достигнаха до широка аудитория.

Основният показател за ефекта от дейностите по проекта може да се открои в степента на удовлетвореност на лицата от предлаганите услуги в новата среда. Към настоящия момент екипи от експерти извършват посещения във всички новоизградени услуги, като целта е да се изследва нивото на удовлетвореност.

„Обобщавайки извършените оценки досега и базирайки се на състоянието, поведението и отношението на лицата в дните на изследването, може да се направи извода, че всички са доволни и успешно се адаптират към новите условия на живот“, коментира Димитър Арнаудов, ръководител на Инспектората на АСП и ръководител на проекта.

Основните резултати, които следва да се постигнат на следващ етап от реализацията на проекта и за които продължават да се полагат целенасочени усилия, са осигуряване на подходящо място за живот в общността на възможно по-голям брой лица от целевата група, промяна в обществените нагласи спрямо хората с увреждания, както и повишаване капацитета на системата за предоставяне на услуги в общността на хора с психични разстройства и с умствена изостаналост.

Повече информация може да бъде открита в информационния бюлетин на сайта на Агенция за социално подпомагане, както и във видео канала на проекта.

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA