Приемат системата бонус-малус през декември

В нормативната дейност на КФН са включени два закона и осем наредби

13:08, 08 Август, 2011 0 коментара

Измененията за въвеждането на системата бонус-малус ще бъдат приети на 21 декември тази година според програмата за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за втората половина на 2011 г. В нея е заложено до края на годината да се приемат проектите за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, Закона за Комисията за финансов надзор, както и осем наредби.

Промените в Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване имат за цел усъвършенстване на инвестиционните регулации на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и подобряване корпоративното управление на пенсионноосигурителните дружества, съобщават от КФН.

Другият проект е за Закон е за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор. Промяната предвижда транспониране в българското законодателство на изискванията на Директива 2010/78/ЕС (Омнибус директива), съобразяване с Препоръки 2009/384/ЕО и 2009/385/ЕО, както и други изменения с цел усъвършенстване на разпоредбите в съответствие с приложимите европейски надзорни практики.

Три от наредбите, които предстоят да бъдат приети, са в областта на застраховането, две се отнасят до дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, а три са във връзка с капиталовия пазар.

С Наредбата за методиката за уреждане на претенции за обезщетение за претърпени неимуществени вреди и за вреди, причинени на моторни превозни средства, ще се определят минималните размери за изплащаните обезщетения в случай на претърпени неимуществени вреди, на база различни категории и степени на увреждания.

Ще бъде въведена системата „бонус-малус” за коригиране на застрахователната премия в зависимост от поведението на водача при движение по пътищата с приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 от КЗ.

Ще бъде приета и Наредба за определяне на реда и критериите за съгласуване на одиторско предприятие с комисията, за да се уредят изискванията, редът и процедурата за потвърждаване на надеждността на одиторските предприятия, така че да им се даде възможност да одитират годишните финансови отчети на застрахователите.

В сферата на пенсионното осигуряване ще бъдат приети наредби за изменение и допълнение на Наредба № 3 и Наредба № 29.

С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 на КФН за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, се цели по-ефективно регулиране и контрол от страна на надзорния орган и по-добра защита на интересите на осигурените лица. Облекчава се процедурата по прехвърляне чрез предвидената възможност за подаване на заявления по електронен път. Промените ще бъдат приети в края на този месец.

С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 29 за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, която ще бъде приета през октомври, ще бъдат взети предвид изискванията на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг, чиито рейтинги могат да се ползват от институциите за професионално пенсионно осигуряване.
 

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA