Презастраховане

13:05, 26 Май, 2011

Дейност по поемане по силата на презастрахователен договор на всички или на част от рисковете, покрити от застраховател или от друг презастраховател, срещу отстъпване на застрахователна премия и пряко свързаните с това дейности.