Обнародвани са промените за стикерите по Каско

Глоба от 50 лв. ще дължат водачите, които не спазват новите разпоредби

09:07, 07 Юли, 2011 0 коментара

В 51 бр. на Държавен вестник от 05.07.2011 г., бяха обнародвани промените във връзка със стикерите по застраховките на МПС. Публикувано е допълнение в Кодекса за застраховането, според което се забранява “поставянето на знаци, белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно средство, които пряко или косвено указват наличието на сключен застрахователен договор във връзка с това моторно превозно средство”.

От датата на обнародване тече тримесечен срок, в който застрахователите трябва да извършат съответните промени в “условия по застраховките или съществуващите други уговорки за застраховане на МПС”, така че те да съответстват на законовите изменения.

Санкциите за неспазването на новия чл. 186a от страна на застрахователите са в размер на 30 000 до 60 000 лв., а при повторно нарушение – от 60 000 до 120 000 лв.

Има глоби и за водачите – те ще трябва да платят 50 лв., ако нарушават забраната за обозначаване със стикери на управляваните от тях автомобили. Тази санкция обаче влиза в сила от 6 октомви 2012 г.
 

Текстът на новите членове в КЗ:

186а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) (1) Забранява се поставянето на знаци, белези или други индикации върху или на видимо място в моторното превозно средство, които пряко или косвено указват наличието на сключен застрахователен договор във връзка с това моторно превозно средство.

(2) Застраховател или презастраховател не може да изисква под никаква форма поставянето на знаците, белезите или другите индикации по ал. 1 като предварително условие за сключването и/или влизането в сила на застрахователния договор във връзка със съответното моторно превозно средство и/или за покриването на един или повече рискове по застрахователния договор, както и не може да договаря или да включва в общите условия по такава застраховка поставянето на знаците, белезите или другите индикации по ал. 1 като задължение на застрахованото лице, на застраховащия или на третото ползващо се лице. Липсата на такива знаци, белези или други индикации не може да бъде основание за изключване от покритие на един или повече рискове по застрахователния договор, за изменение или прекратяване на застрахователния договор или да бъде обвързвано с каквито и да е неблагоприятни правни последици за застрахованото лице, застраховащия или третото ползващо се лице.

(3) Забраната по ал. 1 не се отнася за знаците, белезите или другите индикации, чието поставяне е изрично уредено с нормативен акт, както и за знаци, белези или други индикации, които рекламират физическо или юридическо лице, негов търговски знак или марка, негов продукт, стока, услуга, търговска марка или други подобни и те не са обвързани със сключването на застрахователния договор, когато:

1. моторното превозно средство е собственост на същото лице или е взето от него под наем, на лизинг или на друго правно основание, за което има сключен договор, или

2. тяхното поставяне е в изпълнение на писмен договор за реклама, сключен с физическо или юридическо лице, което е собственик, ползвател, наемател или лизингополучател на моторното превозно средство, върху което са поставени съответните знаци, белези или други индикации.

Чл. 315а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 06.10.2012 г.) Лице, което управлява моторно превозно средство с поставени знаци, белези или други индикации в нарушение на забраната по чл. 186а, ал. 1, с изключение на тези по чл. 186а, ал. 3, или на такива, които представляват микрогравировка, когато тя пряко или косвено не указва наличието на сключен застрахователен договор, се наказва с глоба в размер 50 лв.

Чл. 317б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2011 г.) Застраховател, който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 186а, се наказва с имуществена санкция от 30 000 до 60 000 лв., а при повторно нарушение - от 60 000 до 120 000 лв.
 

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA