Застраховка Живот

07:09, 14 Септември, 2010

Застраховка "Живот" може да има различен обхват, с цел: спестовност, инвестиции, застраховка срещу определени събития и рискове и други в зависимост от застрахователната компания и продуктите, които предлага.
Застраховката „Живот” покрива живота и здравето на застрахованото лице. Други продукти предлагат освен покрития на рискове и спестовност, като се начислява допълнителна лихва, върху Вашите вложения. Някои застрахователни компании предлагат и кредит срещу резерва на застраховката, когато обезщетенията са недостатъчни за покриване разходите по медицинска интервенция.

Застраховани могат да бъдат всички физически лица, между 18 и 65 години, като при изтичане срока на застраховката, застрахования не трябва да надхвърля 70 години. Срока на застраховката, може да бъде от 5 до 30 години, за повечето застрахователни продукти.

В зависимост от застрахователната компания и продуктите, които тя предлага, суми си изплащат при настъпване на следните рискове или събитие:
• изтичане срока на застраховката
• смърт на застрахования
• хирургическо лечение на застрахования през срока на застраховката
• болничен престой на застрахования през срока на застраховката
• лекарски преглед на застрахования през срока на застраховката
• разходи за лекарства и консумативи, извършени от застрахования през срока на застраховката

След изтичане на срока, сумата и натрупаните лихви по нея могат да се получат еднократно или разсрочено, под формата на рента.