Катастрофично събитие

13:05, 26 Май, 2011

Настъпване на покрит риск, на който едновременно са изложени голям брой застраховани лица и вследствие на чието проявление са причинени значителни вреди (напр. земетресение, наводнение и др.)