КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ГРАЖДАНСКАТА ОТГОВОРНОСТ

19:11, 21 Ноември, 2010 0 коментара

Задължителният характер на застраховката ”Гражданска отговорност” и нежеланието да бъдем глобени карат все повече хора притежаващи личен автомобил да я сключват. Но истината е че в много от случаите водачите не са запознати с условията по застраховката както и със застрахователното покритие.
Най-често задаваните въпроси са:
1. Какво представлява задължителната застраховка ”Гражданската отговорност”?
Застраховката не покрива даден имуществен интерес(като например недвижим имот), а отговорността на застрахования към трети лица за виновно причинени от него щети.
2. Какво покрива застраховката ”Гражданска отговорност”?
Застраховката покрива имуществени и неимуществени вреди свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства. Както и при другите видове застраховки, така и при задължителната ”Гражданска отговорност” обезщетенията също не могат да надвишат определен размер.
3. Таван на обезщетенията.
Тенденцията е за увеличаване на таванът, тъй като Комисията за финансов надзор се стреми обезщетенията да се изравнят с тези в европейските страни. Този стремеж е и основното оправдание на застрахователните компании относно поскъпването на полицата. Също така нито един застраховател не смее да предприеме стъпка към по-съществено повишаване на премията. Поради голямата конкуренция в този бранш, застрахователните компании не рискуват да увеличават съществено полиците си. Ако качеството на предлаганата застрахователна услуга се подобри то едно плавно покачване на събираните от застрахователя премии не би било проблем.
4. Какво представлява системата ”Бонус - Малус”?
Системата „Бонус - Малус” е сравнително нова за България. Нейната основна цел е да поощри добрите шофьори и да накаже лошите. Засега в България се прилага предимно честта „малус”. А именно тя завишава с определен процент премията по застраховката на лошите шофьори, такива които през изминала година имат виновно причинени щети. Честта „бонус” пък поощрява с по-нискка цена на полицата. С оглед постоянно нарастващите произшествия и жертви от тях, завишаваният изглеждат много резонни, но те трябва да се прилагат от всички застрахователни компании и да бъдат в по-голям размер. Също така съществува и понятието „рискова надбавка” която засяга шофьорите с по-малък стаж зад волана от 3 години. Тя се прилага предвид по-високата степен на риск от виновно причинените щети при младите шофьори.
5. Какво представлява гаранционният фонд и как се изплащат обезщетенията?
Функциите на гаранционният фонд се свеждат главно до изплащане на суми и обезщетения по линия на задължителните застраховки „Гражданска отговорност”. Фондът изплаща обезщетенията както за имуществени, така и за неимуществени щети, но само когато причинителят не може да бъде установен или не е имал сключена застраховка „Гражданска отговорност”. Средствата се събират от задължителните вноски на застрахователните компании, от глоби, от санкции и др. Идеята е че пострадалите трябва да бъдат обезщетени за причинените им щети. Трябва да се знае, че след изплащането на обезщетението, фондът стъпва в правата на увреденото лице до размера на изплатените от него суми. Тоест при настъпило ПТП виновното лице е нанесло неимуществени вреди, няма задължителната застраховка „Гражданска отговорност” и е напуснало местопроизшествието, Фондът ще покрие обезщетението на пострадалите лица и ще предяви иск към виновното лице в размер на изплатените суми. Ето една причина показваща защо застраховката „Гражданска отговорност” е задължителна.
Трябва да бъдем наясно че не само застрахователната компания носи отговорност, защото застрахователният договор (полица) поражда задължения и отговорности както за застрахованото лице така и за застрахователната компания.

Публикувай нов коментар

Image CAPTCHA