Какво представлява имуществената застраховката срещу Първи риск

19:11, 21 Ноември, 2010 0 коментара

При Застраховка имущество срещу така нареченият първи риск, Вие получавате обезщетение при щети нанесени от природни бедствия, пожар или други събития довели до унищожаването или увреждането на имуществото Ви. Тази застраховка има свои предимства, които се изразяват в:
• Облекчено сключване и обслужване – не се описва и не се оценява имуществото, което се застрахова.
• Обезщетяване в пълен размер на понесените загуби вследствие първото застрахователно събитие.
• Нисък размер на премията, която се заплаща.
Застраховката покрива щети нанесени от:
• Наводнение от спукан тръбопровод.
• Пожар, включително и гасенето му.
• Експлозия.
• Удар от превозно средство или животно.
• Удар от летателен апарат, части от него или товара му.
• Природни бедствия, включително и буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря или градушка.
 

Публикувай нов коментар

Image CAPTCHA