Застрахователен речник

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц
Умишлено причинен от трети лица пожар. Прочети цялата статия
Период, през който застрахователят покрива застрахователния риск. Прочети цялата статия
Подзастраховане е налице, когато уговорената застрахователна сума е по-малка от действителната, съответно възстановителната стойност на застрахованото имущество. Прочети цялата статия
Представител на застраховател, отговарящ за поемането на рискове (сключването на застрахователни договори). Прочети цялата статия
Процес на подбор на застрахователните рискове и класифицирането им според тяхната степен на застраховаемост, така че за тях да бъдат приложени подходящите тарифи. Процесът също така включва отказ на онези... Прочети цялата статия
Пожарът е неконтролирано горене. Щетите се изразяват в пълно или частично изгаряне, стопяване, обгаряне, опушване, овъгляване, тлеене или замърсяване от действието на вода, пяна или препарати при гасене на... Прочети цялата статия
Конкретен риск, който застрахователят е покрил със застрахователния договор, като при настъпването му застрахователят изплаща застрахователно обезщетение или уговорената парична сума. Прочети цялата статия
Лице, посочено от застрахования в застрахователния договор като имащо право да получи пълния размер или част от застрахователното обезщетение или застрахователната сума. Прочети цялата статия
Потребител на застрахователни услуги е застрахованият, третото ползващо се лице, третото увредено лице, другите лица, за които са възникнали права по застрахователен договор, както физическото или... Прочети цялата статия
Дейност по поемане по силата на презастрахователен договор на всички или на част от рисковете, покрити от застраховател или от друг презастраховател, срещу отстъпване на застрахователна премия и пряко... Прочети цялата статия
Падане на големи количества валеж за кратко време, водещи до измокряне, отнасяне, затлачване на отводнителни съоръжения и последвало наводнение. Прочети цялата статия