Застрахователен речник

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц
Заболяване е съвкупност от оплаквания и клинични прояви, които причиняват временна загуба на трудоспособност Прочети цялата статия
Физическо или юридическо лице, чиито имуществена и/или неимуществена собственост е предмет на застрахователен договор. Прочети цялата статия
Дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рискове по силата на договор, изразяващо се в набиране и изразходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при... Прочети цялата статия
Юридическо лице, регистрирано по смисъла на Търговския закон, притежаващо валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност. Прочети цялата статия
Физическо лице или търговец, който срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка. Прочети цялата статия
Физическо лице, което осъществява посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни и/или презастрахователни договори и свързаните с тях консултантски услуги. Прочети цялата статия
Договор, по силата на който застрахователят се задължава да поеме определен риск и при настъпване на застрахователно събитие да заплати на застрахования или на трето ползващо се лице застрахователно... Прочети цялата статия
Правно призната необходимост от защита срещу последиците от застрахователно събитие. Прочети цялата статия
Съвкупност от действащи застрахователни договори /полици/ по даден вид застраховка, бранш застраховане или като цяло на един застраховател. Прочети цялата статия
Застрахователен брокер или застрахователен агент, който срещу възнаграждение извършва застрахователно посредничество. Прочети цялата статия
Сдружение между застрахователи и/или презастрахователи за взаимно реципрочно съзастраховане или презастраховане на поетите от тях рискове по определен вид застраховка. Всеки от членовете на пула прехвърля (... Прочети цялата статия
Отговорността на застрахователят при евентуално настъпване на застрахователното събитие. Прочети цялата статия
Документ, удостоверяващ сключения договор между застрахователя и застрахования. Прочети цялата статия
Цената на застраховката, която застрахованият заплаща срещу задълженията на застрахователя по застрахователната полица. Прочети цялата статия
Сумата, за която се застрахова даден обект. Определя лимита на обезщетенията, които ще получи застрахованото лице при настъпване на застрахователно събитие. Прочети цялата статия
Събитие, покрито по условията на застрахователната полица, довеждащо до непосредствена загуба или повреда на застрахования обект. Прочети цялата статия
Физическо или юридическо лице, което сключва застрахователен договор със застраховател и заплаща застрахователната премия по този договор. Той може да застрахова себе си и/или трети лица. Прочети цялата статия
Природно явление, породено от внезапното и бързо разместване на част от земната кора. Щетите се изразяват в напукване или разрушаване на сгради и съоръжения и намиращите се в тях имущества. Прочети цялата статия
Събитие, настъпило не по волята на застрахования, което в резултат на внезапни и непредвидени въздействия или причини от външен произход е довело до телесно увреждане или смърт на застрахования. Прочети цялата статия