Животозастраховане

12:05, 26 Май, 2011

Животозастраховане - покриване на риска за живота и здравето на застрахованото лице. Застрахователните договори могат да бъдат дългосрочни (например за срок от 10, 15, 20, 25 и повече години), могат да имат и спестовен характер.