Застрахователно събитие

13:05, 26 Май, 2011

Събитие, покрито по условията на застрахователната полица, довеждащо до непосредствена загуба или повреда на застрахования обект.