Застрахователен пул

13:05, 26 Май, 2011

Сдружение между застрахователи и/или презастрахователи за взаимно реципрочно съзастраховане или презастраховане на поетите от тях рискове по определен вид застраховка. Всеки от членовете на пула прехвърля (цедира) на пула своята отговорност и съответно поема определена част от общата рискова маса, образувана от прехвърлените от всички членове рискове. Пуловете се образуват за покриване на катастрофични рискове (напр. земетресение) или на рискове, които се акумулират (натрупват).