Застрахователен портфейл

13:05, 26 Май, 2011

Съвкупност от действащи застрахователни договори /полици/ по даден вид застраховка, бранш застраховане или като цяло на един застраховател.