Застраховател

13:05, 26 Май, 2011

Юридическо лице, регистрирано по смисъла на Търговския закон, притежаващо валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност.