Застраховане

13:05, 26 Май, 2011

Дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рискове по силата на договор, изразяващо се в набиране и изразходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на събития, предвидени в договор или закон