Самоучастие (франшиз)

13:05, 26 Май, 2011

Договорено задължение на застрахования в случай на настъпване на застрахователно събитие да участва в покриването на определена част от щетите.