Ползващо се лице

13:05, 26 Май, 2011

Лице, посочено от застрахования в застрахователния договор като имащо право да получи пълния размер или част от застрахователното обезщетение или застрахователната сума.