Покрит риск

13:05, 26 Май, 2011

Конкретен риск, който застрахователят е покрил със застрахователния договор, като при настъпването му застрахователят изплаща застрахователно обезщетение или уговорената парична сума.