Подзастраховане

13:05, 26 Май, 2011

Подзастраховане е налице, когато уговорената застрахователна сума е по-малка от действителната, съответно възстановителната стойност на застрахованото имущество.