Период на застрахователно покритие

13:05, 26 Май, 2011

Период, през който застрахователят покрива застрахователния риск.