Общо застраховане

13:05, 26 Май, 2011

Застраховане на риска от унищожаване, повреждане или погиване на движимо или недвижимо имущество. Към общото застраховане се отнася и застраховането на отговорност за имуществени или неимуществени вреди. Отличителна черта на общото застраховане е това, че при настъпване на застрахователно събитие застрахователят изплаща застрахователно обезщетение, в зависимост от размера на получената или причинената от застрахования вреда.