Гражданска отговорност

12:05, 26 Май, 2011

Гражданска отговорност - отговорността на застрахования за причинени от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства.