Застраховка Гражданска отговорност

18:09, 15 Септември, 2010
Гражданска отговорносте отговорността на застрахованите физически или юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства.
Застраховката „Гражданска отговорност е задължителна за всяко лице когато:
1.      Лицето притежава моторно превозно средство, регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение.
2.      Лицето влиза на територията на Република България управлявайки моторно превозно средство което няма валидна застраховка за България.
 
Заплащането на застраховка „Гражданска отговорност” може да бъде и на разсрочено плащане, като вноските от застрахователната премия се плащат в срок записан в договора. При неспазването на срока и неплащане на вноските, застрахователят може да прекрати договора.
Обикновено сумата по застрахователната премия се определя и от  териториалното покритие на застраховка „Гражданска отговорност”, за:
1.      Република България съгласно българския закон.
2.      Държава членка съгласно нейния закон.
3.      Трета държава.
 
При сключване на застраховка ”Гражданска отговорност” при желание клиентът може да се сдобие със сертификат „Зелена карта”, който включва покритие за трети държави. В зависимост от застрахователната компания получаването е напълно безплатно или се заплаща, по тарифата на съответната компания.
 
Срокът на задължителната застраховка ”Гражданска отговорност” е една година. При промяна в собствеността на моторното превозно средство, застраховката ”Гражданска отговорност” не се прекратява. Досегашният собственик е длъжен да предостави и предаде всички документи, удостоверяващи сключената застраховка на новия собственик. Двамата са длъжни в 7-дневен срок да уведомят писмено застрахователя за прехвърлянето. 
 
Минималните застрахователни суми при сключване на задължителната застраховка ”Гражданска отговорност” са следните:
1.      За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт са:
·         За всяко събитие при едно пострадало лице – 1 000 000 лв.
·         За всяко събитие при две или повече пострадали лица – 5 000 000 лв.
2.      Имуществени вреди – 1 000 000 лв. за всяко събитие.
 
Застраховката ”Гражданска отговорност” покрива вредите причинени от застрахования на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата. Застрахователни събития причинени вследствие на притежаването или използването на моторно превозно средство, включително:
1.      Имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт.
2.      Причинените на чуждо имущество вреди
3.      Пропуснатите ползи, представляващи пряк или непосредствен резултат от увреждането.
Направените разходи във връзка с предявяването на претенция по т.1 – 3, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.
Ако съществуват претенции по задължителната застраховка ”Гражданска отговорност” окончателното произнасяне по тях не може да бъде по-дълго от три месеца от предявяването пред застрахователя, сключил застраховката или пред неговия представител за уреждане на претенции.
В този срок лицето, пред което е предявена претенцията трябва или да определи и изплати размера на обезщетението или да отговори с мотивирано становище защо отказва да изплати обезщетението.
Заедно със сключването на задължителната застраховка ”Гражданска отговорност” , компаниите предлагат допълнителна доброволна застраховка „Злополука на местата в МПС”.
Застраховката „Злополука на местата в МПС” осигурява покритие за водачът и пътниците в моторното превозно средство в случай на трайна загуба на работоспособност или смърт при ПТП, независимо по чия вина е причинено.
Прикачен файлРазмер
GO.jpg74.11 KB