Бонус-малус

12:05, 26 Май, 2011

Системата, определяща размера на застрахователната премия, която застрахованият трябва да заплати на застрахователната компания, съобразно личната му досие от виновно причинени щети. Ако застрахованото лице не е причинило щети през предходната година, се възползва от отстъпка от премията, наречена „Бонус”. „Малус” представлява завишение на премията, при подновяване на полицата, ако застрахованият е причинил щети през предходната година.