Бизнес климатът – без изменение през септември

В никой от секторите не предвижда повишение на цените през следващите три месеца

16:09, 30 Септември, 2011 0 коментара

Общият показател на бизнес климата през септември 2011 г.  запазва нивото си от
август, като понижение на показателя се отчита единствено в строителството, сочат данните от проучване на Националния статистически институт.

През септември съставният показател „бизнес климат в промишлеността” е с 0,2  пункта над равнището си през август. Анкетата регистрира известно подобрение по отношение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина, но това не е съпроводено с увеличени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца. Отражението на повечето чуждестранни поръчки е по-скоро по посока намаление на равнището на запасите от готова продукция. Основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене,  които през септември засилват отрицателното си въздействие. Промишлените предприемачи са заявили, че не възнамеряват да повишават продажните цени през следващите три месеца.

Бизнес климатът в строителството се е понижил с 1,4 пункта през септември главно поради изместване на очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро“ към запазване на същото състояние през следващите шест месеца. Подобни по-резервирани очаквания се наблюдават и по отношение на строителната активност. Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла са несигурната икономическа среда, финансовите проблеми и недостатъчното търсене, като се наблюдава известно намаляване на силата на отрицателното им въздействие в сравнение с предходния месец. През следващите три месеца не се очаква увеличение на цените в сектора на строителството.

През септември съставният показател  „бизнес климат в търговията на дребно” остава непроменен. Макар и по-резервирани, очакванията за продажбите и поръчките към доставчиците за следващите три месеца остават оптимистични. Основният фактор, затрудняващ бизнеса в търговията на дребно, е несигурната икономическа среда. През септември рязко се засилват финансовите проблеми на предприятията, като само за един месец относителният дял на посочилите подобни проблеми се повишава от 15,3 на 45,2%. Продажните цени ще се запазят на настоящото равнище през следващите три месеца, считат преобладаващата част от мениджърите.

Бизнес климатът в сектора на услугите се повишава с 0,6 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на малко по-добрите оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По-благоприятни са и мненията за настоящото търсене на услуги, но очакванията за следващите три месеца са по- песимистични. Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да бъдат основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в отрасъла. Анкетите не очакват покачване на продажните цени през следващите месеци.

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA