Безплатните застраховки все още не са отживелица

Надпреварата за потребителското внимание все още е е от първостепенно значение

12:11, 02 Ноември, 2010 0 коментара
Безплатните застраховки все още не са отживелица

 

Въпреки че кризата успя да притесни сериозно банкерите и промени драстично правилата в битката за клиенти, надпреварата за потребителското внимание все още е е от първостепенно значение. Ето защо, в стремежа си да запазят позиции на пазара и да бъдат конкурентни, родните банкови и небанкови институции добавяха всякакви "бонуси" към предлаганите от тях услуги. Ситуацията вече е доста различна, но въпреки това съюзът между между кредитните институции и застрахователните компании не се е разпаднал.

Разбира се, когато говорим за общи пакети, няма как да не започнем с "безплатните" застраховки "Живот", "опаковани" заедно с ипотечните кредити. Имаше период, в който банките масово рекламираха, че поемат плащането на месечните вноски по полицата, покриваща рисковете за живота, здравето и трудоспособността на всеки, който се възползва от техния жилищен заем. Само че колкото и да е банална фразата, че "безплатен обяд няма", тя е 100% валидна и в тази ситуация. След едно по-подробно изчитане на документацията по кредита, става ясно, че премията по полицата под една или друга форма е включена в таксите и комисионите, които клиентът заплаща. Но пък рекламирането на "бонуса" постави някои кредитни институции в по-изгодна позиция спрямо конкурентите им, които бяха решили да си спестят този разход. А от друга страна, разшири бизнеса на застрахователите. За всеки е ясно колко хубаво нещо е застраховката "Живот", сключена в полза на кредитора. В застрахователния кодекс ясно е казано, че при застраховка, сключена в полза на кредитор, и при настъпване на застрахователното събитие застрахователят отговаря пред кредитора до размера на непогасената част от задължението, за обезпечение на което е сключен застрахователният договор, заедно с лихвите и разноските към датата на настъпване на застрахователното събитие. Когато обезщетението или застрахователната сума, дължими съгласно условията на договора, надхвърлят размера по изречение първо, те се заплащат на длъжника, на неговите наследници или на ползващите се лица. Казано по-просто, ако кредитополучателят пострада, застрахователното дружество ще върне оставащата част от борча му заедно с лихвите и с разноските към датата на настъпване на застрахователното събитие. Въпреки това банковите клиенти изобщо не се сещат за този продукт, когато дойде време да теглят заем. Пък и не са много тези, които биха си направили застраховката, ако не е задължителна или не е за сметка на някого другиго.

Малко след този "бум" обаче кредитополучателите масово започнаха да подават жалби до Комисията за финансов надзор. Причината - рекламираната като безплатна застраховка е била прекратена от кредитната институция, без да е имало основателна причина за това и без клиентът да е уведомен своевременно, че полицата вече е невалидна. Ето защо се стигна до корекции в Кодекса за застраховането, с които беше отделено специално място за застраховките, сключени в полза на кредитор. Сега в чл. 199а на нормативния документ е записано, че "кредиторът е длъжен писмено да уведоми длъжника за промени, действия, бездействия или други обстоятелства, които могат да имат за последица прекратяване на договора, намаляване размера на застрахователното обезщетение или сума, или могат по друг начин да засегнат интересите на длъжника". От КФН коментираха, че броят на жалбите по тези казуси драстично е спаднал.

Впрочем, в този ред на мисли е добре да припомни, че в края на миналата година надзорния орган наложи солидна глоба на "Райфайзенбанк (България)". Кредитната институция беше принудена да плати 5.58 млн. лв. защото предлагала безплатна застраховка "Живот" при сключване на договор за ипотечен кредит за целия му срок на действие. По информация на антимонополния орган обаче, в някои случаи банката е прекратила едностранно полица, без да уведоми клиента си за това.

Каквото и да си говорим, е повече от ясно, че кризата остави траен отпечатък върху този сегмент от пазара. Свитото кредитиране, по-високите изисквания към кредитополучателите и драстичното съкращаване на разходи нямаше как да не се отрази и на "бонусите" за потребителите. Дали модата на безплатните полици "Живот" безвъзвратно отмина, все още не може да се каже, но е факт, че те все по-рядко се появяват като допълнение на ипотечните кредити.

След кратко проучване се оказа, че почти никоя от по-големите банки вече не поема вноските по полицата.

Ето какво открихме:

Пощенска банка

Покритието по полицата и трябва да съответства на размера на кредита и е за сметка на на клиента. Премията се изчислява като процент от вноската по заема и се заплаща месечно на падеж, което според запознати позволява на клиента по-лесно да проследи дали застраховката все още е валидна. Банката предлага и уникалния застрахователен пакет "Защита на плащанията", който покрива месечните вноски по кредита в случай на временна нетрудоспособност, на трайна нетрудоспособност над 70% или на безработица, а също целия остатъчен дълг в случай на загуба на живот и трайна неработоспособност (в размер на 100%), ако тя продължи по-дълго от остатъка от срока, за който е отпуснат кредитът.

"УниКредит Булбанк"

Финансовата институция изисква кредитополучателите да имат застраховка "Живот", която да покрива най-малко рисковете смърт, трайна нетрудоспособност и временна нетрудоспособност, а застрахователната сума трябва да е поне равна на размера на неизплатения дълг. Друго условие е наличие на имуществена застраховка за обезпечението, която да го защитава от рисковете пожар, експлозия, наводнение, природни бедствия, земетресение. "УниКредит Булбанк" предлага на клиентите си и застрахователни продукти на ЗАД "Алианц България Живот" - животозастраховка, рентна застраховка, детска застраховка, полица, чиято премия се инвестира във фондовете "Пайъниър" (Pioneer).

"МКБ Юнионбанк"

Банката пусна на пазара ипотечен кредит с лихва от 7.40% в евро и 8.50% в лева за първата година. Безплатните полици, които са включени в екстрите към ипотечния кредит "Домът", са груповите „Живот”, „Имот” и "Безработица". От "МКБ Юнионбанк" обясниха, че даже ако не се плащат вноски по заема, това не се отразява на състоянието на застрахователния пакет. Полиците си остават активни през целия "живот" на заема.

Обединена българска банка

Предлагат застрахователната програма "Защита на дома и семейството" с комплексно покритие "Имущество плюс живот". Полицата се сключва с "ОББ Алико" ЖЗК. Разходите за застрахователната премия, която зависи от размера на кредита, от стойността на обезпечението и от възрастта на кредитополучателя, са за сметка на клиента.

СИБанк

От началото на 2009 г. СИБАНК като част от белгийската банково-застрахователна група КВС успешно въведе модела на Банково застраховане,  т.е. реализиране на застрахователни продукти през голямата клонова мрежа на банката. Доброто партньорство с ДЗИ, също част от КВС Груп, позволява клиентите на СИБАНК  да получат комплексно обслужване и да ползват финансови продукти с преференциални условия. Дългогодишния опит на КВС в bancassurance в Европа е в основата на проекта, който е съобразен с тенденциите и особеностите на българския финансов пазар и с очакванията на клиентите.

Например пакет ДИНАМИКА включва безплатна застраховка „Злополука” с покритие 1 000 лева за всеки картодържател. При теглене на ипотечен кредит имате възможност за безплатна Застраховка „Пожар и други опасности”, но условията зависят изцяло пазарните условия и надеждността на клиента. Кредитната институция си партнира със ЗАД ДЗИ, тъй като и двете са дъщерни дружества на KBC

Като част от холдинга със "застрахователно сърце" ("Алианц България"), "Алианц Банк България" също предлага да поеме тежестта по изплащането на премиите по полиците "Имущество" и "Живот" вместо изтеглилите кредита "Жилище". "Банка Пиреос България" и "Емпорики Банк България" също сключват за своя сметка застраховка на имота, заложен като обезпечение по отпуснат от тях жилищен кредит.

Първа инвестиционна банка

Институцията оставя своите кредитополучатели сами да преценят дали да сключат застраховка в полза на кредитора до размера на заема, която да гарантира изплащането му при настъпване на неблагоприятни събития. По тази причина няма и ограничения за избор на застраховател. Кредитната институция обаче има споразумения с "Алико България Животозастрахователно дружество" и с "Дженерали" (Generali). Освен това ПИБ предлага безплатна имуществена застраховка по всички кредити за физически лица, обезпечени с ипотека на жилищна сграда.

"Банка ДСК"

"Банката на народа" също не изисква от клиентите си, които ползват нейните ипотечни кредити, задължително да сключат застраховка "Живот". Получаването на заем не зависи от наличието на полица, нито това в коя компания е направена тя, ако кредитополучателят е решил да се подсигури срещу рисковете за живота и здравето си. Финансовата институция (в качеството си на агент на "Групама Животозастраховане" (бившата ЖЗК "ДСК Гаранция"), предлага на клиентите си да закупят от клоновата й мрежа за собствена сметка някои от продуктите на животозастрахователната компания, включително и Доброволна групова застраховка "Живот" на кредитополучателите.

Дара Христова

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA