Автокаско

07:09, 14 Септември, 2010

Застраховка „Автокаско” е доброволна, а не е задължителна застраховка, за разлика от застраховка Гражданската отговорност

Обхватът на застраховка „Автокаско” включва  пълна застрахователна защита на МПС срещу кражба, злоумишлени действия на трети лица, пътно-транспортни произшествия включително щети в паркирано състояние, пожар, природни бедствия и други събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

Застраховка „Автокаско” може да се сключва за всички и само за някои от изброените събития,  съобразено  с предназначението на автомобила и крайната цена, която иска да заплати клиента за застраховката.

Застраховка „Автокаско”  е валидна на територията на България.  Ако застраховките „Автокаско”   и Гражданската отговорност са сключени в една застрахователна компания, то  автомобилът получава безплатно покритие на „Автокаско” в  държавите членки на Европейския Съюз. Ако са сключени в различни застрахователни компании, за да е валидна „Автокаско”  в чужбина се издава допълнително удостоверение за валидност за чужбина на полицата, което се заплаща по тарифата на съответната застрахователна компания.

За сключване на застраховка „Автокаско” е необходимо копие от свидетелството за регистрация на автомобилът(талона). При ново МПС закупено  от официалния вносител на дадената марка, освен копие от талона е необходимо и копие от фактурата за закупуване.

При сключване на застраховка „Автокаско”, МПС трябва да е технически изправно, като това се удостоверява с валиден талон за Годишен Технически Преглед.  Някои от застрахователните компании изискват при сключването на застраховката автомобилът да е снабден с изправна алармена система и да бъде маркирано в специализиран маркировъчен център.

Цената на застраховка „Автокаско”  се определя от:  вида на застрахованото МПС, техническите параметри, състоянието му, годината на производство и други. Цената на застраховката може да се заплати и разсрочено – до 4 вноски, като  при повечето застрахователни компании това не води до повишение на общата дължима сума.

При настъпване на застрахователно събитие, трябва застрахованият да спази общите условия на  застраховка „Автокаско”:

  • след настъпване на застрахователно събитие да предостави увреденият автомобил  за оглед пред  застрахователя без да е отстранена повредата.
  • да уведоми писмено застрахователя, в сроковете, описани в Общите условия на застраховката
  • да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и аварийна безопасност, други);