Аквизиционни разходи

12:05, 26 Май, 2011

Разход, произлизащи от подновяването или сключването на застрахователни договори. Разходите биват преки(аквизиционни комисиони) и косвени(оперативни разходи, свързани с изготвянето на оферти и със самото сключването и подновяването на договори).