Актюер

12:05, 26 Май, 2011

Отговаря за създаването на основите на застрахователните и финансовите продукти, здравноосигурителни и пенсионни схеми, като определя цените на съответните продукти и извършва оценка на необходимите резерви, които трябва да се заделят за посрещане на бъдещите задължения.