Агрегатен лимит (лимит за всички събития)

12:05, 26 Май, 2011

Представлява общата сума на покритието по застрахователния договор за срока на застраховката, независимо от това колко застрахователни събития, могат да настъпят. Отнася се в повечето случаи за застраховки на отговорности.